اعضایهیئت رئیسه استان

اعضای هیئت رئیسه تنیس استان خراسان شمالی

#

سید رضا کافی

رئیس هیئت
#

صدیقه وفائی

نائب رئیس
#

امیر خرمی

دبیر هیئت
#

مرتضی اخوان

عضو هیئت رئیسه
#

هلیا شایانفر

عضو هیئت رئیسه
#

حامد معظمی

عضو هیئت رئیسه
#

احمد غنی پور

خزانه دار